ÁSZF

A Print Produkció Kft. általános szerződési feltételei

1. A Vállalkozó

Vállalkozói nyomdaipari tevékenységgel üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaság, aki a Megrendelővel kötött vállalkozási szerződés alapján nyomdaipari termékek tervezésére, kivitelezésére, kiszállítására és felhelyezésére irányuló komplett szolgáltatást nyújt. Vállalkozó adatai:Cégnév:

Print Produkció Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám:

01-09-884729 vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:

14012729-2-43

Székhely:

1095 Budapest, Soroksári út 115.

Elérhetőségek:

Telefon: +36 1 348 0588

E-mail: info[at]printprodukcio[dot]hu

Bankszámlaszám:

10700536-45251205-51100005

A Vállalkozó székhelyére, valamint fent megjelölt elektronikus levélcímére küldött nyilatkozat jelen ÁSZF alkalmazása során írásbeli nyilatkozatnak minősül.

2. A Megrendelő

Az a személy, aki a Vállalkozóval a Vállalkozó tevékenységi körébe tartozó mű megvalósítása érdekében vállalkozási szerződést köt.

3. Az ÁSZF tartalma 

Jelen ÁSZF tartalmazza a Vállalkozó által alkalmazott általános feltételeket, így a megrendelés menetét, a Felek jogait, kötelezettségeit, valamint egyéb, a vállalkozási szerződéssel összefüggő lényeges körülményeket. 

Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő által leadott egyedi megrendelésnek, és kizárólag az egyedi megrendeléssel együtt alkalmas joghatás kiváltására. Amennyiben az egyedi megrendelés és jelen ÁSZF között ellentmondás található, úgy az egyedi megrendelés tartalma az irányadó.

Az egyedi megrendelésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak. A Vállalkozó által kötött szerződések nyelve magyar, továbbá Vállalkozó – a Felek eltérő írásbeli megállapodásának hiányában – kizárólag Magyarország területén vállal teljesítést.

4. Az ÁSZF elfogadása

Vállalkozási szerződés kötése esetén Vállalkozó biztosítja, hogy Megrendelő az ÁSZF-et a szerződéskötést megelőzően megismerje akként, hogy azt honlapján közzéteszi, mely tényre Megrendelő figyelmét felhívja. A Vállalkozó által – a megrendelés ismeretében megküldött – árajánlat írásban történő elfogadásával Megrendelő az ÁSZF-et elfogadja és tudomásul veszi, hogy az a vállalkozási szerződés részét képezi.

Az ÁSZF módosítása a már megkötött szerződéseket nem érinti. Vállalkozó az ÁSZF módosításairól elektronikusan értesíti Megrendelőt, aki a módosításokat az újabb megrendeléssel elfogadja. 

5. A vállalkozási szerződés megkötése, a megrendelés leadása

Megrendelő egyedi megrendelésre irányuló szándékát (ajánlattételi felhívás) bejelentheti telefonon, írásban, Vállalkozó honlapján az „kapcsolatfelvétel” menüponton keresztül vagy személyesen Vállalkozó 1. pontban rögzített elérhetőségein. Vállalkozó az igénybejelentés beérkezését követően 48, azaz nyegyvennyolc órán belül részletes árajánlatot küld Megrendelő részére, amelyhez Vállalkozó 15, azaz tizenöt napig kötve van. Megrendelő a részére megküldött árajánlatot írásban fogadhatja el. 

Megrendelő adatainak és megrendelésének pontosítását a Vállalkozó részére küldött írásbeli nyilatkozattal végezheti el. A megrendelés feltételeinek megváltozása esetén Vállalkozó új árajánlat küldésére jogosult.

A Megrendelő által küldött elfogadó nyilatkozat beérkezéséről Vállalkozó – a beérkezés tényét tartalmazó –visszaigazolást küld. A Felek között vállalkozási szerződés a Megrendelő elfogadó nyilatkozatának beérkezésével jön létre.

Vállalkozó árajánlata kiterjed a mű megvalósításához és esetlegesen vállalt egyéb, kiegészítő szolgáltatásainak teljesítéséhez szükséges valamennyi költségre, Vállalkozó azon felül költségtérítést a vállalt szolgáltatások után nem igényel. Amennyiben a Felek a vállalt szolgáltatások körét utóbb bővítik, úgy ennek ellenértékét és költségeit – kiegészítő árajánlat alapján – Vállalkozó igényelheti.

Amennyiben Megrendelő a fenti ajánlattételi felhívásában ezt kéri, Vállalkozó a megrendelés kézhezvételétől számított 3, azaz három munkanapon belül visszaigazolást küld a Megrendelőnek, amely tartalmazza a termék mennyiségét, a kivitelezésre vonatkozó adatokat, a technológia szerint szükséges – a Megrendelőt érintő – műveletek ütemét, a szállítás időpontját, a kiszerelés, csomagolás egységét, a termék árát. E visszaigazolás a szerződéskötést követi, ám amennyiben Megrendelő a visszaigazolásban foglaltaktól el kíván térni, úgy korábbi elfogadó nyilatkozata nem köti, azaz a megkötött szerződés hatályát veszti és a Felek – a megrendelés adatainak tisztázását követően – egymással új szerződést kötnek. 

Megrendelő köteles a Vállalkozót minden, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információval ellátni, így különösen a nyomdatermék és alapanyaga megnevezését, példányszámát, oldalterjedelmét, méreteit, a kivitelezés módját, utómunka részleteit, alapanyagát és minőségét a szükséges papír-, alapanyag- és nyomtatási minőségét, grammsúlyát és méreteit, továbbá a terméktől elvárt kültéri és beltéri minőséget, illetve egyéb ismérvet, amely a termék előállításához szükséges, továbbá a minőségi és választéki követelményeket, valamint a szállítás határidejét.

Vállalkozó a megrendeléssel kapcsolatos valamennyi anyagot a szerződés teljesítése érdekében a mű megvalósításáig megőriz és egyéb módon kezel. A megrendelést, valamint a Megrendelő árajánlatot elfogadó nyilatkozatát Vállalkozó ezen túlmenően megőrzi a jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig. A Ptk. 6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év.  

A Vállalkozó által tett árajánlat kizárólag a pontos adatszolgáltatás esetén bír kötőerővel. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a szükséges adatokat késedelmesen, hiányosan vagy valótlan tartalommal szolgáltatja Vállalkozó részére, úgy az ebből eredő károkért Vállalkozó felelősségét kizárja. Amennyiben Megrendelő a szükséges adatszolgáltatással 10, azaz tíz napos késedelembe esik, úgy Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni.

6. A vállalkozási szerződés teljesítése

    a) Vállalkozó kötelezettségei
Vállalkozó a vállalkozási szerződéssel az egyedi megrendelésben meghatározott mű megvalósítására és a megrendelésben esetlegesen kikötött egyéb, járulékos szolgáltatásra vállal kötelezettséget.

Vállalkozó a Megrendelő által átadott grafikai dokumentációból és a Megrendelő által szolgáltatott adatok alapján dolgozik. Megrendelő köteles a megrendeléssel együtt Vállalkozó részére átadni a mű megvalósításához szükséges anyagokat, így különösen a digitális adatokat, szín mintát – proof, stb. Amennyiben a megrendeléssel egy időben Megrendelő a szükséges anyagokat nem tudja biztosítani, úgy annak átadására az egyedi megrendelésben egyébként rögzített feltételek irányadók azzal, hogy a késedelmes adatszolgáltatásért a felelősség a fentiek szerint Megrendelőt terheli. A Megrendelő a grafika anyag leadásának módjairól és feltételeiről a Vállakozó honlapján található „anyagledás” menü pont alatt tájékozódhat.

Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. 

Vállalkozó a teljesítést követő 3, azaz három munkanapon belül a teljesítési igazolás (átvételi elismervény vagy szállítólevél) alapján jogosult a szolgáltatásról számlát kiállítani, és azt Megrendelőnek benyújtani. Megrendelő köteles a számlát az abban megjelölt esedékesség szerint kiegyenlíteni Vállalkozó 1. pontban megjelölt bankszámlájára történő banki átutalás útján. 

Megrendelő a teljesítési igazolás kiállításával elismeri, hogy a termék a szerződésben meghatározott minőséggel bír, továbbá tisztában van a megrendelt termék műszaki tulajdonságaival. Amennyiben a termék a teljesítéskor olyan rejtett hibát tartalmaz, amit Megrendelő nem ismerhetett fel, a teljesítést követő 8 napon belül a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását Vállalkozóval közölni.

A megvalósított mű átvételének helye az egyedi megrendelésben kerül meghatározásra. Amennyiben a szállítást Vállalkozó saját vagy bérelt fuvareszközzel bonyolítja, úgy a szállítás budapesti címre nettó 300.000,- Ft, azaz százezer forint feletti eseti megrendelés tekintetében díjmentes, egyéb esetben Vállalkozó jogosult a szállítási költség kiszámlázására, mely kerületenként van meghatározva és az eseti megrendelés tartalmazza. 

Vállalkozó egyedi megrendelés alapján a mű megvalósításán túl vállalhatja a termékek kihelyezését is, melynek feltételei az egyesi megrendelésben kerülnek tisztázásra. A kihelyezés megrendelése esetén Megrendelő köteles a kihelyezéssel kapcsolatos adatokat – a kihelyezendő termékek számának, méretének, a kihelyezés célterületének és időtartamának meghatározása terméktípusonként - a Vállalkozóval írásban ismertetni.

A kihelyezés teljesítésének elvállalásáról Vállalkozó a megrendelést követő 5, azaz öt napon belül nyilatkozik, a mű megvalósításában való megállapodás tehát a kihelyezésre vonatkozó megállapodást nem hozza létre. Amennyiben a termékek kihelyezését Vállalkozó végzi, úgy a teljes szolgáltatásra vonatkozó teljesítési igazolás és a számlák kiállítására – Felek eltérő megállapodása hiányában – a termékek kihelyezésének igazolását (elsősorban fotó) – a kihelyezési területekre vonatkozó szerződések bemutatása, szemrevételezés – követően kerül sor.

Vállalkozó a kihelyezésre vonatkozó megrendelést elutasítja, ha

  • a helyszín adottságai alapján a kihelyezést vállalni nem áll módjában, azt megfelelően elvégezni nem képes, illetőleg helyszín adottságai és a megvalósított mű tulajdonságai nem összeegyeztethetők
  • Vállalkozó érdekkörén kívül eső körülmények, pl. nem megfelelő időjárás

Amennyiben Vállalkozó végzi a kihelyezést, a szakszerűtlen, illetve a jogosulatlan kihelyezéssel összefüggésben keletkező károkért Vállalkozó felelős azzal, hogy amennyiben a kihelyezés hibája az anyagok alkalmatlanságára vezethető vissza, úgy e körben Megrendelőt terheli felelősség. A Vállalkozónak fel nem róható okból keletkező károkat, késedelmet Megrendelő viseli.

Amennyiben a kihelyezésre vonatkozó megrendelést Vállalkozó elutasítja, vagy azt más feltételekkel tudná csak teljesíteni, ezért Megrendelő a kihelyezésre vonatkozó megrendelést visszavonja, és így a kihelyezést nem Vállalkozó végzi, úgy az azzal kapcsolatban keletkező károk vonatkozásában kizárt Vállalkozó felelősségének megállapítása. A kárveszély Megrendelőre a megvalósított mű Megrendelő vagy az általa megjelölt személy részére való átadásával száll át.

Vállalkozó a szerződés teljesítése során jogosult alvállalkozókat igénybe venni, közvetített szolgáltatást végezhet. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

    b) Megrendelő kötelezettségei
Megrendelő a Vállalkozó által megvalósított mű átvételére és a Felek által meghatározott vállalkozói díj megfizetésére köteles.

Megrendelő köteles a Vállalkozó által felajánlott előteljesítést elfogadni. Az előteljesítés tényét Vállalkozó 1, azaz egy nappal előre köteles bejelenteni. Amennyiben Megrendelő a Vállalkozó készre jelentése utáni 5, azaz öt munkanapon belül az árut nem veszi át, úgy Vállalkozó jogosult a vételár kiszámlázására raktározási nyilatkozat alapján. A felmerülő tárolási költségek 1.000,- Ft/nap + ÁFA, azaz ezer forint plusz általános forgalmi adó összegben Megrendelőt terhelik, mely tételről Vállalkozó külön számlát bocsát ki. 
Amennyiben Megrendelő a vállalkozói díj megfizetésével késedelembe esik, úgy köteles Vállalkozó részére a késedelembe esés napjától a teljesítés napjáig a Ptk. 6:48. §-ában, illetőleg – vállalkozások közötti szerződés esetén – 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatot és behajtási költségáltalányt fizetni.

Megrendelő köteles a megfelelő minőségben elkészült munkát Vállalkozótól a Felek előzetes egyeztetésének megfelelően átvenni és a kikötött vállalkozói díjat megfizetni. Az átvétel során Megrendelő az átvett anyagokat köteles megvizsgálni és minőségét ellenőrizni, az észlelt hibákat pedig köteles Vállalkozó részére bejelenteni.

7. Felelősség

Vállalkozót a szerződés megkötését követő 2, azaz kettő munkanapig elállási jog illeti meg, amennyiben a megrendelésnek – korábban közölt árajánlatával szemben – nem tud eleget tenni. Az elállás tényét – a fenti ok megjelölésével – Vállalkozó köteles a 2. munkanapig bejelenteni Megrendelő részére. Az elállási jog gyakorlása kapcsán Megrendelő kárigény érvényesítésére nem jogosult.

Vállalkozót kizárólag a grafikai és a nyomdai kivitelezésben terheli felelősség. Vállalkozó az egyedi megrendelés alapján legyártott termék vonatkozásában a termék tartalma, Megrendelő által elfogadott grafikája miatt semmilyen felelősséget nem vállal.

Megrendelő felelős azért, hogy megrendeléseinek tartalma megfelel a hatályos jogszabályoknak, azok harmadik személyek jogait – így különösen védjegyoltalmat, szerzői jogokat és személyiségi, illetőleg személyhez fűződő jogokat –, versenyjogi szabályokat, hatósági előírásokat nem sértenek. Megrendelő kijelenti, hogy a kiadványok tartalma nem valósít meg bűncselekményt. Amennyiben a megrendelés tartalma harmadik személy jogait sérti, illetve jogszabályi vagy hatósági előírást sért, úgy e jogsértésekért, valamint az ezekből eredő károkért és sérelmekért a felelősség kizárólag Megrendelőt terheli. Amennyiben Vállalkozó észleli, hogy a megrendelés tartalma a fentiekbe ütközik, úgy jogosult a szerződéstől elállni és a teljesítést megtagadni.

Amennyiben a mű megvalósítása során felhasználandó anyagot a Megrendelő biztosítja, úgy az annak alkalmatlanságából, illetőleg a szolgáltatott adatok és egyéb anyagok hibáiból eredő károkért Megrendelőt terheli felelősség. Amennyiben az alkalmatlanságot Vállalkozó észleli, úgy azt előzetesen jelzi Megrendelőnek. Amennyiben Megrendelő az alkalmatlanság ellenére megrendelését változatlanul fenntartja, úgy Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni vagy a művet a Megrendelő kockázatára megvalósíthatja.

A megvalósított mű minősége a szabvány eltérő rendelkezése hiányában akkor szerződésszerű, ha a szúrópróbaszerű vizsgálatnál a hibás mennyiség 2,5 %-nál nem több.

Vállalkozó a legyártott nyomdai anyagokra kizárólag színtartóssági garanciát vállal, ezen általános színtartóssági feltételek a főbb alaptípusokra a következők pl.:

  • Frontlit banner: 12hónap 
  • Öntapadó fóliák alaptípusai: 12 hónap

Pontos színtartóssági feltételekre vonatkozóan Vállalkozó kérésre részletes tájékoztatást nyújt. A vállalkozó a színgaranciával kapcsolatos tájékoztatást az ajánlat kérés során, de legkésőbb a megrendelés leadásakor kérheti, amennyiben ezt elmulasztja, utólagosan már nem reklamálhatja meg a Vállalkozó által lenyilatkozott időtartamot.  Színbeli eltérések a nyomtatási technológiák és grafikai formátumok eltérése miatt előfordulhatnak, amennyiben Megrendelő rendelkezésünkre bocsájt színmintát: proof-ot, chromalint, Pantone kódot, abban az esetben a különböző alapanyagok, grafikai profilok és utómunka eljárások – pl. fényes, matt, víztiszta stb.- alapján a lehető legjobb színt választjuk ki, ezek hiányában semmiféle színgaranciát nem vállalunk és a nyomtatás a nyomdagépek alap beállításai alapján történik.

8. Szerzői jogok

A teljesítés során Vállalkozó által megvalósított mű kapcsán a szerzői jogi védelemből eredő vagyoni jogok Megrendelőt illetik meg. Vállalkozó a szerződés teljesítés érdekében megkapott anyagokat kizárólag a mű megvalósítása érdekében kezeli, a szellemi alkotást csak e tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti, azon semmiféle felhasználási jogot nem szerez.

9. A fogyasztókra vonatkozó különleges rendelkezések

Amennyiben Megrendelő fogyasztónak minősül, úgy a Vállalkozóval kötött szerződés fogyasztói szerződésnek minősül, és az ÁSZF a jelen pontban foglalt eltérésekkel alkalmazandó. 

Fogyasztónak minősül az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. 

Vállalkozó rögzíti, hogy az általa megvalósított művek lényeges technikai tulajdonságairól, a megvalósítás menetéről, a mű kezeléséről és karbantartásáról, illetőleg felhasználásáról Megrendelő részére részletes tájékoztatást nyújt, Vállalkozó e célból 1. pontban rögzített elérhetőségein folyamatosan elérhető, a szerződéskötést megelőzően valamennyi körülményre kiterjedően válaszol, a megrendelések egyedi tulajdonságaira figyelemmel azonban általános, átfogó tájékoztatás – a honlapon közzétett információkon túl – nem adható.

Vállalkozó a hozzá – bármely, az 1. pontban megjelölt elérhetőségén – beérkező fogyasztói panaszokat jegyzőkönyvbe veszi és kivizsgálja. A fogyasztói panaszokról készített jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza: a fogyasztó neve, lakcíme, a fogyasztó aláírása, valamint a panasz alapját képező magatartás (mulasztás) adatai. A beérkező panaszokat Vállalkozó 30, azaz harminc napon belül kivizsgálja és arról Megrendelő részére tájékoztatást küld. Vállalkozó a panaszügyintézéssel kapcsolatos iratokat a Fgytv. 17/A § (7) bekezdése alapján – jogi kötelezettség teljesítése érdekében – 5, azaz öt évig köteles megőrizni és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Megrendelő – amennyiben fogyasztónak minősül – panaszának elutasítása esetén jogosult a Budapesti Békéltető Testülethez fordulni a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Bővebb információ a Budapesti Békéltető Testület tevékenységéről, valamint elérhetőségei: 

Amennyiben Megrendelő a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.

Megrendelő fogyasztói panaszával fordulhat az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz, mely első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala. A fogyasztóvédelmi jogvitára az a fogyasztóvédelmi hatóság illetékes, amelynek területén a fogyasztó lakóhelye, tartózkodási helye van, a tevékenységet gyakorolják, illetőleg a jogellenes magatartást elkövették. A járási (fővárosi kerületi) hivatalok elérhetőségei a http://www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon elérhetők.

Vállalkozó biztosítja, hogy a megrendelői adatokhoz jogosulatlan személy ne férjen hozzá, a Megrendelő adatait fokozott figyelemmel, a lehető legmagasabb fokú biztonság mellett kezeli. Vállalkozó adatkezelési elvei, az adatkezelés módja, az érintettek jogai és az adatkezelés, adatbiztonság egyéb körülményei Vállalkozó Adatkezelési Szabályzatában és adatvédelmi incidensek kezelésére vonatkozó szabályzataiban kerülnek részletes kifejtésre, amelyeket Vállalkozó honlapján közzétesz, illetőleg – külön kérelem esetén – Megrendelő részére megküld.

Vállalkozó ezúton tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. § alapján a fogyasztónak minősülő Megrendelőt megillető indokolás nélküli elállási jog a rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja alapján – mivel a mű  nem előre gyártott termék, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő – nem illeti meg.
A Megrendelő szavatossági jogairól tájékozódhat a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez tartozó 3. mellékletből (kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató).